Traktujemy ochronę danych poważnie. Przetwarzamy dane osobowe i dlatego przyjęliśmy
  niniejszą politykę prywatności, która określa, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.
  Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem.
  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych, możesz
  zrobić to pod adresem: anna@awid.dk lub piotr@awid.dk


  Przetwarzanie danych osobowych


  Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, które można w jakiś sposób przypisać użytkownikowi.
  Z reguły są to: Twój numer IP, Twoja lokalizacja. W zakresie, w jakim wyraźnie wyrażasz na to zgodę
  wypełniając formularz na naszej stronie będą to również: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
  adres.


  Bezpieczeństwo


  Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby Twoje dane były bezpieczne. Ma to na
  celu uniemożliwienie ich przypadkowej publikacji, nadużycia, usunięcia czy przetwarzania niezgodnie z
  prawem.


  Minimalizacja danych


  Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do prowadzenia
  naszej działalności. Ponadto przepisy prawa mogą określać jaki rodzaj danych powinien być gromadzony
  i przechowywany w związku z naszym profilem działalności. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez nas
  danych osobowych może również wymagać wypełnienia umowy lub innych zobowiązań prawnych.


  Okres przechowywania danych


  Dane są przechowywane przez czas dozwolony prawnie i usuwane kiedy nie są już potrzebne. Okres
  przechowywania danych zależy od charakteru informacji i podstaw do ich przechowywania. Dlatego nie
  jest możliwe określenie ogólnego czasu, po którym informacje są usuwane.


  Zgoda


  Twoja zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i możesz ją wycofać w dowolnym momencie,
  kontaktując się z nami. Skorzystaj z powyższych danych kontaktowych, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe
  informacje.


  Przekazywanie informacji


  Przechowując i przetwarzając Twoje dane osobowe korzystamy z usług tzw. „stron trzecich”, takich jak
  np. dostawcy usług internetowych.. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych
  zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich
  obowiązków i nie mogą ich wykorzystywać w innych celach. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane
  mogą być przekazane organom państwowym lub organom ścigania.
  Ujawnienie danych osobowych, takich jak nazwisko i adres e-mail itp. nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz
  na to zgodę. Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane jedynie w krajach UE i krajach, które
  zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danych

  Pliki cookies


  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje o Tobie są używane do personalizacji
  i ulepszenia naszych treści i zwiększenia wartość reklam wyświetlanych na stronie

  Twoje prawa


  W każdej chwili masz prawo otrzymywać informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane,
  skąd zostały pozyskane i do czego ich używamy. Możesz również dowiedzieć się, jak długo
  przechowujemy Twoje dane osobowe i kto otrzymuje informacje o Tobie, kiedy są przekazywane do
  Danii i innych państw.


  Na Twoją prośbę poinformujemy Cię o rodzaju danych, które przetwarzamy. Dostęp do informacji może
  być ograniczony tajemnicą handlową, ochroną prywatności, prawem własności intelektualnej.
  Możesz skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych, które znajdują się na początku
  polityki prywatności.


  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe skontaktuj się z nami w
  celu ich skorygowania.


  W niektórych przypadkach będziemy musieli usunąć Twoje dane osobowe. Stanie się tak np. gdy
  wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są już potrzebne, w związku z
  celem, w jakim je uzyskaliśmy, możesz poprosić o ich usunięcie. Możesz również skontaktować się z
  nami, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.


  Twoim prawem jest również zgłoszenie skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Kiedy zwracasz się do nas z prośbą o poprawienie lub usunięcie Twoich danych osobowych,
  sprawdzamy, czy odpowiednie warunki zostały spełnione, a jeśli tak, dokonujemy zmian lub usunięcia
  tak szybko, jak to możliwe.


  Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz też sprzeciwiać się
  przetwarzaniu Twoich danych w celach marketingowych. Użyj danych kontaktowych aby poinformować
  nas o swoim sprzeciwie. Jeżeli jest to uzasadnione, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe.


  Masz możliwość skorzystania z przenośności danych, aby Twoje dane zostały
  przeniesione do innego administarora danych osobowych.


  Będziemy usuwać Twoje dane osobowe na własną rękę, gdy nie będą już potrzebne do tego celu, w jakim
  zostały zgromadzone.